Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku informuje, że korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, powinna  spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
Zgodnie z ww. przepisami podanie powinno zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Dokumenty przyjmowane są w formatach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

Wnioski, wyjaśnienia, odwołania i inne pisma kierowane do Urzędu należy składać na piśmie w formie:
  • papierowej lub
  • elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub portalu praca.gov.pl
Korespondencja otrzymana za pośrednictwem e-maili może mieć wyłącznie charakter informacyjny i nie będzie brana pod uwagę do rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego.
 
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę